top of page

Obchodné podmienky

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“ alebo „všeobecné obchodné podmienky“) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru predovšetkým výpočtovej techniky medzi spoločnosťou IT Professional s.r.o. (Ďalej len "predávajúci") a jej obchodnými partnermi (ďalej len "kupujúci"). 

 

 

1. Všeobecné ustanovenia

 

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je IT Professional s.r.o., IČO: 46366491, IČ DPH: SK2023352364, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka 28167/T (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“).      

 

Kontaktné údaje predávajúceho, korešpondencia:

 

IT Professional s.r.o.

Tešedíkovo 583

925 82 Tešedíkovo

 

mail: itpro@inbox.com

telefón: 0915 238 664

číslo účtu pre bezhotovostné platby: 4014502456/7500

 

Ďalšie kontaktné údaje sú uvedené v sekcií Kontakty.

 

1.2. Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na kupujúceho, ktorým môže byť: · fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky, alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti, · fyzická osoba, ktorá kupuje tovar alebo vecné plnenia a výkony z poskytnutej služby a tie jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania (ďalej len „spotrebiteľ“).

 

1.3. Zmluva uzavieraná na diaľku je zmluva, ktorú uzaviera predávajúci a spotrebiteľ na zásielkový predaj tovaru, alebo na poskytnutie služby na diaľku výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie, ako je najmä adresovaný list, adresovaná tlačovina, neadresovaná tlačovina, ponukový katalóg, inzercia v tlači s formulárom objednávky, automatické telefónne zariadenie, telefón, videofón, fax, videotex (mikropočítač a televízna obrazovka) s klávesnicou alebo obrazovkou reagujúcou na dotyk, rozhlas, televízia pri predaji cez telefón alebo elektronická pošta (ďalej len „zásielkový predaj“ alebo „zmluva uzavieraná na diaľku“).

 

1.4. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok  sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzatvorené na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

 

1.5. Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od Všeobecnýh obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred Všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

1.6. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe prejaveného záujmu kupujúceho.

 

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

 

2.1. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je e-mailová správa kupujúceho adresovaná predávajúcemu a/alebo kupujúcim vyplnený a odoslaný formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo telefonická objednávka kupujúceho predávajúcemu a/alebo list kupujúceho adresovaný predávajúcemu (ďalej len "objednávka").

 

2.2. Objednávka musí obsahovať:

identifikačné údaje kupujúceho (obchodné meno, sídlo, IČO, ak je kupujúcim právnická osoba prípadne meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, ak je kupujúcim fyzická osoba)

typ, špecifikáciu a počet kusov tovaru

spôsob dodania tovaru

kontaktné údaje kupujúceho (napr. telefónne číslo, fax, e-mail)

spôsob zaplatenia kúpnej ceny (bezhotovostným prevodom)

 

2.3. Predávajúci je viazaný spotrebiteľovi svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke predávajúceho. Ceny za tovar uvedené v internetovom obchode sú uvedené bez DPH aj s DPH včítane prípadných recyklačných a autorských poplatkov. Cena za dopravu a úhradu tovaru sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

 

2.4 Pri zásielkovom predaji bude po odoslaní objednávky automaticky doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim na uvedenú e-mailovú adresu. V prípade potreby budú doplnené všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.

 

2.5. Kúpna zmluva je uzatvorená okamihom, keď záväzné akceptovanie objednávky zo strany predávajúceho dôjde kupujúcemu. Záväzným akceptovaním objednávky zo strany predávajúceho je telefonické, alebo e-mailové potvrdenie predávajúceho adresované kupujúcemu, z ktorého možno vyvodiť súhlas predávajúceho s objednávkou. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

 

2.6.Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje:

údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO)

opis tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy

údaje o cene tovaru

názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho

údaje o platobných podmienkach

faktúru vo formáte PDF, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

 

2.7. V prípade, ak sa kupujúci a predávajúci dohodnú na osobnom prebratí tovaru kupujúcim je kúpna zmluva uzatvorená až okamihom, keď kupujúci prevezme od predávajúceho tovar a zaplatí celú kúpnu cenu. Predávajúci po prijatí objednávky rezervuje kupujúcemu tovar po dobu 7 dní. Rezerváciu tovaru predávajúci potvrdí kupujúcemu prostredníctvom emailu.

 

2.8. Pri zásielkovom predaji je predávajúci povinný najneskôr v deň dodania tovaru, ak ide o tovar, ktorý nie je určený na dodanie tretím stranám, doručiť spotrebiteľovi písomne informácie, ktoré mu poskytol podľa bodu 2.5. Všeobecných obchodných podmienok prostriedkami komunikácie na diaľku.

 

2.9. Pred odoslaním záväzného akceptovania objednávky predávajúcim môže kupujúci doručiť prostredníctvom elektronickej pošty, telefonicky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť svoje identifikačné údaje (obchodné meno, sídlo, IČO, ak je kupujúcim právnická osoba prípadne meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, ak je kupujúcim fyzická osoba), svoje kontaktné údaje (napr. telefónne číslo, fax, e-mail), číslo objednávky a typ, špecifikáciu a počet kusov objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. Ak kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

 

2.10. Po odoslaní záväzného akceptovania objednávky predávajúcim nemôže kupujúci zrušiť objednávku, ak všeobecne záväzné právne predpisy, kúpna zmluva alebo Všeobecné obchodné podmienky neustanovujú inak.

 

3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

3.1. Platnosť kúpnej zmluvy zaniká dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od kúpnej zmluvy.

 

3.2. Ak je zmluva zrušená, je každý z účastníkov povinný vrátiť druhému všetko, čo podľa nej dostal.

 

3.3. Obidve zmluvné strany sú oprávnené ukončiť písomnou dohodou platnosť kúpnej zmluvy k obojstranne dohodnutému a potvrdenému dátumu, ak kúpna zmluva alebo jej dodatok neustanovujú inak.

 

3.4. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od kúpnej zmluvy ak tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, kúpna zmluva vrátane jej zmien a dodatkov, tieto Všeobecné obchodné podmienky alebo Reklamačný poriadok firmy IT Professional s.r.o..

 

3.5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť písomné, inak je neplatné. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň, ak je to možné, je kupujúci povinný spolu s odstúpením od kúpnej zmluvy doručiť predávajúcemu tovar zabalený v originálnom obale spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, a to návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod..

 

3.6. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar vrátane jeho súčastí, príslušenstvá a obalov, ktoré sú čiastočne spotrebované, poškodené, opotrebované alebo neúplné, má predávajúci nárok, v súlade s ust. § 420 a nasl. a ust. § 454 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, na vyúčtovanie hodnoty spotrebovania a opotrebovania, hodnoty opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu. Predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu spoločne s vyúčtovaním hodnoty spotrebovania a opotrebovania, hodnoty opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim.

 

3.7. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavieranej na diaľku do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

 

3.8. Spotrebiteľ odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa bodu 2.4. Obchodných podmienok a podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

 

3.9. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť

predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,

predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil,

tovar, ktorého súčasťou je programové vybavenie (vrátane výpočtovej techniky s predinštalovaným softwarom), ktoré spotrebiteľ rozbalil, použil alebo vyslovil súhlas s licenčnými podmienkami;

poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie podľa bodu 3.7. Obchodných podmienok.

 

3.10. Odstúpením spotrebiteľa od kúpnej zmluvy uzavieranej na diaľku sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný

 

a) prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, b) vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

 

3.11. Ak predávajúci nesplní zmluvu uzavieranú na diaľku, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení. Predávajúci vráti kúpnu cenu vo vyššie uvedenej lehote prevodom finančných prostriedkov na účet kupujúceho, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.

 

3.12. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil na objednanie tovaru alebo služieb.

 

3.13. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať tovar alebo poskytnúť službu v rovnakej kvalite a cene.

 

3.14. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote, cene, akosti alebo množstve. Ak kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 7 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet.

 

 

4. Práva a povinnosti predávajúceho

 

4.1.Predávajúci je povinný dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.

  

4.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

 

5. Práva a povinnosti kupujúceho

 

5.1.Kupujúci je povinný:

 prevziať zakúpený alebo objednaný tovar

 zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru

 nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho

 

5.2.Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

 

6. Dodacie podmienky

 

6.1.Tovar je predávaný podľa špecifikácie a označenia umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

6.2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v dohodnutej lehote.

 

6.3. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v objednávke a v záväznom akceptovaní objednávky, ak sa zmluvné strany v kúpnej zmluve nedohodnú inak.

 

6.4. Kupujúci je povinný riadne a včas prevziať tovar v mieste podľa bodu 6.3. Všeobecných obchodných podmienok.

 

6.5. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto podľa bodu 6.3. Všeobecných obchodných podmienok, je kupujúci povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo. V prípade, že kupujúci neposkytnutím ani minimálnej súčinnosti pri doručovaní tovaru spôsobí, že doručovanie tovaru bude neúspešné, predpokladá sa, že kupujúci odmietol tovar prevziať. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné vo výške uvedenej v bode 6.4. týchto Všeobecných obchodných podmienok. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

 

6.6. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, ak kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu, vybaví predávajúci tento podnet ako reklamáciu v zmysle reklamačného poriadku a týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

6.7. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru viac ako 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

 

6.8. V prípade ak výrobca vyžaduje záručný list pre uplatnenie reklamácie v servisnom stredisku, je súčasťou originálneho balenia výrobku aj samostaný záručný list.

 

7. Kúpna cena

 

7.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane expedičných nákladov a nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho.

 

7.2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

  

7.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

 

7.4. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu v lehote podľa bodu 7.4. Všeobecných obchodných podmienok, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 

7.5. Náklady spojené s inštaláciou a vynáškou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť ak kúpna zmluva neustanovuje inak.

 

8. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 

8.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru prevzatím tovaru a úplným zaplatením celej kúpnej ceny.

 

8.2. Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

  

9. Záverečné ustanovenia

 

9.1. Všeobecné obchodné podmienky sú platné a záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.

 

9.2. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcim.

 

9.3 Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný uviesť predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu dodania, PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, fakturačnú adresu, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 

9.4. Objednávku tovaru je možné uskutočniť aj bez registrácie, pričom zadané údaje budú uchované iba jednorázovo pre uskutočnenie konkrétnej objednávky tovaru. Zadané údaje môže kupujúci skontrolovať v doručenej potvrdzujúcej mailovej správe s uvedeným online odkazom na objednávku. Zmenu alebo korekciu údajov v objednávke alebo registrácií je možné vykonať telefonicky alebo mailom.

 

9.5. Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme predávajúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok. Súhlas kupujúci udeľuje na dobu neurčitú. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na poštovú adresu predávajúceho uvedenú v čl. 1.1. Všeobecných obchodných podmienok . Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé.

 

9.6. Predávajúci sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe všeobecných obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté ďalšej tretej strane.

 

9.7.1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@itprofessional.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

 

9.7.2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

 

9.7.3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

bottom of page